Dysponując nowoczesnymi technikami do chemicznej obróbki powierzchniowej stali nierdzewnej, nie możemy zapominać o konieczności odpowiedniego przygotowania ścieku po procesie trawienia przed odprowadzeniem go do sieci kanalizacyjnej. Trawienie oraz pasywację należy dokonywać w pomieszczeniach umożliwiających zebranie powstałego ścieku. W przypadku wykonywania trawienia i pasywacji na zewnątrz budynku, osoby wykonujące prace zobowiązane są do zastosowania wszystkich możliwych środków umożliwiających zebranie powstałego ścieku celem późniejszej dezaktywacji. Najczęściej stosowaną metodą zabezpieczającą miejsce trawienia jest rozłożenie foliowego basenu pod trawionym wyrobem. Zebrany ściek przechowywany jest w odpowiednich zbiornikach, a następnie poddawany dezaktywacji w specjalnym urządzeniu do neutralizacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ścieki powstające po procesie trawienia muszą być odpowiednio traktowane. Po wytrawieniu i spłukaniu wyrobów powstaje kwaśna popłuczyna z zawartością metali ciężkich. Te substancje znajdujące się obok kwasów mineralnych takich jak kwas fluorowodorowy i azotowy w powstającym ścieku muszą zostać z niego wydzielone. Najbardziej wypróbowaną metodą jest neutralizacja mleczkiem wapiennym. W ścieku zawierającym kwas fluorowodorowy powstaje wtedy fluorek wapnia, a metale ciężkie wytrącają się w postaci wodorotlenków. Zawarte w ścieku metale ciężkie strącają się w różnych wartościach pH. Aby otrzymać całościowe strącenie należy stopniowo zwiększać wartości pH aż do 10. Powstały w ten sposób osad zawierający metale ciężkie należy odwodnić np. przy użyciu prasy filtracyjnej. Zaletą tych urządzeń jest możliwość całkowitego odprowadzenia fazy ciekłej ścieku do sieci kanalizacyjnej lub też ponownego jej użycia w cyklu produkcyjnym, a powstający przy tym osad składowany jest na wysypisku odpadów przemysłowych (kod odpadu 11 01 05*).

Z punktu widzenia technicznego jak i ekonomicznego, chemiczne trawienie stali nierdzewnych jest najlepszym sposobem uzyskania odpowiedniej warstwy pasywnej, zabezpieczającej materiał przed korozją.

uslugi-dodatkowe-01